α» ZukunftsPanometer edit** « wiki αt10xxxxx

könnte es so was wie das PanoMeter auch geben über die ZuKunft der StadtDresden und ganz PlanetErde?