α» ReName edit** « wiki αt10xxxxx

vom SysAdmin umbenannte PageName's:
  • 2010-12-22: RaU%C3%83%C3%83Na > RaUshna
  • 2010-12-22: JohannesFr%C3%83Hmann deleted: invalid UmLaut
  • 2010-08-25: ColLaboration deleted - redundant with CoLlaboration
  • 2009-02-06: "Kinder- und Elternakademien" > KindElternAkademie
  • su insider cd cd /mnt/wiki ls *+* export PRE= export POST= echo $PRE$POST; mv $PRE+$POST.txt $PRE$POST.txt; mv OLD/$PRE+$POST OLD/$PRE$POST